• page_banner

Tomus geldi, PVC ýumşak gapy perdesi garramagyň öňüni nädip alýar?

Yssy we yssy bolýar, tomus diýen ýaly bolýar, gyzlar derini günüň zyýanly şöhlelerinden goramak üçin eýýäm gün şöhlesini geýýärler.Edil şonuň ýaly-da, öndürijileriň köpüsi üçin ýagyşly güne, öz önümleri ýaly goramak üçin öz önümlerinde taýynlyk görmeli, bu gün ýumşak perdäni nädip goramalydygy barada gürleşýäris.PVC ýumşak gapy perdesi, her kimiň hemme ýerde görüp bilýän önümidir.Jemgyýetiň ösmegi bilen, aç-açan PVC plastmassa gapy kölegesi, mör-möjeklere garşy gapy kölegesi, tozana garşy gapy kölegesi, statik garşy gapy kölegesi, sowuklyga garşy gapy kölegesi, pes ýaly dürli aç-açan PVC gapy perdesi peýda boldy. temperatura çydamly gapy kölegesi, ultramelewşe şöhläniň gapy kölegesi, aç-açan PVC ýumşak tagtasy, awtomatiki çalt gapy, çalt rulonly gapy, PVC tozana garşy gapy kölegesi, PVC ýumşak rezin kölege, aç-açan ýumşak gapy kölegesi, statiki gözenegiň kölegesi, plastmassa PVC rezin kölege, PVC plastik gapy kölegesi, plastmassa açyk gapy kölegesi we ş.m.PVC-den ýasalan aç-açan ýumşak gapy perdesi sowuklygy saklaýar, ýyly saklaýar, energiýany tygşytlaýar we sowuk we yssy howany izolýasiýa edýär.Mör-möjekler, tozan, ýel, çyglylyk, ýangyn, statiki elektrik, ýalpyldawuk, anti-uv, ses izolýasiýasy, gündizine yşyk, howpsuzlyk duýduryşy heläkçilikleriň öňüni alýar.Sowuk ammar, iýmit, himiýa, derman, dokma, elektronika, tehnika, çaphana, zawodlar, ussahanalar, hassahanalar, bazarlar, restoranlar we beýleki pudaklarda ulanylýar.Programmalaryň giň toplumynyň bardygyny aýdyp bilersiňiz.

Şeýdip, gapynyň perdesini nädip uzak wagtlap sarymtyk we reňksiz saklamaly?Onuň sarylmagynyň sebäbini bilmeli.Gözlegleriň görkezişi ýaly, atmosfera gurşawynda polimerleriň garramagy esasan polimerleriň ultramelewşe şöhlelenmesi bilen fotooksidlenmeginiň we kislorod, pvc perdesi, sim we kabel, oba hojalygy filmi we beýleki açyk önümleriň gatnaşmagy bilen baglanyşyklydyr.Kwant mehanikasyna görä, bir fotonyň energiýasy tolkun uzynlygyna ters proporsionaldyr we tolkun uzynlygy näçe gysga bolsa, energiýa şonça-da ýokarydyr.Ultramelewşe şöhläniň intensiwligi gün şöhlesiniň diňe 5% -ini tutsa-da, tolkun uzynlygy iň gysga we ýeke foton energiýasy iň ýokary, takmynan 290 ~ 390 KJ / MOL.Birleşmäniň baglanyşyk energiýasy, adatça, ultramelewşe şöhläniň energiýasyna ýakyn we ultramelewşe şöhlesi bilen aňsatlyk bilen ýok edilýän 290 ~ 400 Kj / mol bolup durýar, bu PVC perdesiniň surata düşürilmeginiň aňsat bolmagynyň esasy sebäbi.Garrylyk döwründe erkin radikal we gidroperoksid öndürilýär, makromolekula zynjyry döwülýär we biri-birine bagly bolýar we netijede önüm öndürijiligini ýitirýär.

Uv Absorber önümiň ýaramazlaşma derejesini peseltmek we polimerleriň hyzmat möhletini uzaltmak üçin UV-iň önümlere ýetirýän zyýanyny netijeli saklap biler.Henan Longrui Chemical Co., Ltd. tarapyndan işlenip düzülen LR-ZW-1 270 ~ 400nm UV-ni güýçli siňdirip biler, sorulýan energiýa ýylylyk energiýasy ýa-da zyýansyz pes energiýa radiasiýasy hökmünde çykarylýar ýa-da UV energiýasynyň siňmeginiň öňüni almak üçin PVC perdesiniň hromofory tolgunmakdan.Perdäniň hyzmat möhletini uzaldyň, giç aňsat sarymtyl däl, aç-açanlyga-da täsir etmeýär, iň esasysy öndürijileriň çykdajylaryny tygşytlamak bilen az mukdarda goşmakdyr.

微信图片_202203151152077


Iş wagty: 18-2022-nji ýyl