• page_banner

PVC gapy perdesi sary däl iki ýyl

Gapy perdesini her bir maşgala ulanýar, esasanam yssy tomusda çybynlar has köp, ýagtylyk hem gaty güýçli, şonuň üçin tomusky gapyda perdäniň satuwy gönümel, önümiň hili möhüm kepillikdir.Gapy perdesiniň görnüşleri köp.Tomusda, adatça PVC ýumşak gapy perdesini görýäris.PVC curtain 微信图片_202203151152073elmydama aç-açan gapy perdesinde has ýygy duş gelýän mesele bar, ýagny sarymtyl bolmak, çalt garramak we önümleriň daşky görnüşine çynlakaý täsir etmek, bu hadysanyň ulanyjynyň kellesini agyrtmagyna sebäp bolýar, ýumşak gapy perdesini öndürijiniň ejiz bolmagyna ýol açýar.Köp öndürijiler bu meseläni üýtgetmek üçin kömekçi gözleýärler, köp synap gördüler, käbiri gowulaşan hem bolsa ulanylandan soň, ýöne täsiri ideal däl.

Munuň sebäbi, PVC perdesiniň sary bolmagy, esasan, gapy perdesi köplenç açyk howada bolany üçin, gün gönüden-göni yşyklandyrylyp bilner, adatça üç aý ýa-da şondan soň sary hadysadyr, uzyn sary has çynlakaý.Bu hadysa, esasan, PVC perdesiniň molekulýar gurluşyny weýran eden günüň ultramelewşe şöhlelenmesi bilen baglanyşyklydyr, şonuň üçin uzak möhletli ýagtylykda we okislenmede PVX düzümindäki polýar hlor PS we PU meňzeş sarylygyň dargamagyny çaltlaşdyrar.Garyşyk döwründe az mukdarda antioksidantlar we ýagtylyk stabilizatorlary goşmak bilen bu haýallaşdyrylyp bilner.Antioksidantlar 1010 we UV-531-iň umumy goşundylary, PVC önümleri üçin iň köp ýaýran garrylyga garşy birleşmelerdir.Serediň.

Şeýle-de bolsa, aç-açan PVC perde önümleri, ultramelewşe şöhlelerine antioksidant talaplaryna garanyňda has çydamlydyr, utgaşdyrmakda ulanylýan dürli ýagtylyk stabilizatorlarynyň has gowudygy maslahat berilýär.Bazardaky UV sorujylaryň köpüsi monomer bolup, sarylyga garşy ep-esli täsir edip bilmeýär.Uzak möhletli sarymsak effektini gazanmak üçin köp pikli UV siňdirijini siňdirmegi saýlamaly.Häzirki wagtda bazarda UV siňdiriji X-2-iň oňat gabat gelýän görnüşi ulanylýar, diňe müşderileriň talaplaryna laýyk gelýär.Şeýle kislorod, ultramelewşe garşy, gabat gelýän UV siňdirijiniň ýeňil durnuklylygy, plastiki ulag önümlerini hakykatdanam alyp biler.


Poçta wagty: 15-2022-nji mart