• page_banner

Haýsy aýratynlyklary sebäpli magnitli ýumşak gapy perdesi gowy görülýär

Magnit ýumşak gapy perdesi, sebäbi haýsy häsiýetli we hemmeleriň göwnünden turýar?Magnit ýumşak perdäniň geljekki durmuşynda ulanyjylar has gowy görerler we ýuwaş-ýuwaşdan adaty ýumşak perdäni çalşarlar diýip pikir edýärin.Magnit öz-özüni ýasaýan ýumşak perdäniň esasan ýel sowadyşy, çybynlar we çybynlar üçin ulanylýandygyny, sowuk howany we yssy şemaly aýyrmak üçin hem ulanylyp bilinjekdigini we bezeg roluny oýnap biljekdigini bilmelisiňiz.Indi köp sanly plastmassa ýumşak gapy perdesi magnit zolak bilen enjamlaşdyryldy, magnitli öz-özüne siňdirýän ýumşak gapy perdesini gaty giňden ulanyp bolar, soň bolsa magnit ýumşak gapy perdesi näme?

1. Ulanylýan çalt, magnitli öz-özüni ýasaýan ýumşak perdäni ýapmak çalt ýapylmagyna ýetip biler.Dinönekeý plastmassa ýumşak perdeler diňe öz agyrlyk güýji bilen açylyp we ýapylyp bilner, magnit zolakly perde bolsa bir hili magnit güýji goşýar, agyrlyk güýji ýapylanda perdäniň iki tarapyny magnit güýji arkaly özüne çekip biler.Ordinaryönekeý perde berk ýapylmasa, el bilen ýapylmaly we elýeterliligimizdäki magnitli ýumşak perde meseläniň ýapylmagyndan gorkmaly däldir.

2. çybynlara garşy, magnitli öz-özüne siňdirýän plastmassa ýumşak gapy perdesi çybynlara gözegçilik etmek has gowudyr.Ordinaryönekeý plastmassa ýumşak gapy perdesi çybynlara garşy funksiýany hem oýnap bilse-de, täsiri gaty gowy däl, sebäbi adaty plastmassa ýumşak gapy perdesiniň özi doly ýapylyp bilinmeýär we käwagt aşaky ýa-da kiçi agzyň aşagynda görünýär, çybynda kiçijik açylyş arkaly.Plastiki magnitli ýumşak gapy perdesi, çalt ýapylýan tizligi sebäpli gaty berk, çybynlaryň adamlara otaga girmeginiň öňüni alyp biler, esasanam tomusda çybynlaryň köpelmegi çynlakaý.

3. Ses izolýasiýasy gowy, plastmassa magnitli ýumşak perde ses izolýasiýa täsiri gaty gowy.Plasticönekeý plastmassa ýumşak perde, ýapyk möhürlenme sebäpli içerde we daşardan düýbünden aýrylyp bilinmez, açyk ses açyk howanyň üsti bilen içerde girizilip bilner, şeýlelik bilen adaty ýapyk gurşawa täsir eder.Magnit zolakly ýumşak plastmassa gapy perdesi içki we daşky görnüşi doly izolýasiýa edýär.Gowy möhürlemegiň netijesinde plastmassa magnitli ýumşak perde, sesiň ýaýramagynyň öňüni almakda doly rol oýnap biler, şonuň üçin açyk howada içerde syn edilse-de, açyk ses eşidilmez.

微信图片_202203151152074


Poçta wagty: 15-2022-nji mart