• page_banner

Magnit öz-özüni basýan ýumşak gapy perdesini girizmek

Magnit ýumşak perde ýokary hilli ýumşak aýna ulanýar, ýumşak aýna magnit çyzygy bilen gurşalan, perde magnit ýapylyşyny amala aşyryp biler, perdäniň materialynyň aýdyňlygy ýokary, çarçuwasy dar we atmosfera amatly, bu täze perde önümi soňky birnäçe ýylda moda girdi.Köne moda ýumşak perde önümleri bilen deňeşdirilende diňe bir ýokary hilli materiallar däl, eýsem köne perdeden has owadan atmosfera hem bar.

Magokary magnitli super aç-açan öz-özüne siňdirýän PVC ýumşak gapy perdesinde bäş saýlaw bar: ini 30 sm, 35 sm, 40 sm 45 sm, 50 sm, galyňlygy 2,0 mm, 2,5 mm, sökmek we ýygnamak aňsat, umumy duýgy owadan we sahy, adamlar gapydan soň çalt we tertipli bolup bilerler, tozan izolýasiýa täsiri gowy, ýokary aç-açan we ýumşak PVX material, gaharlandyryjy ys ýok, deformasiýa, dekolizasiýa we kiçeltmek aňsat däl, daşky gurşawy goramak we çydamly, ýokary dykyzlykly rezin gyrasy gyzgyn eriş prosesi we PVC panelleri diňe dogry birleşmek, güýçli berklik, döwmek aňsat däl.

Aşakdaky agramy: gyzgyn eredilenden soň gyzgyn ereýän kebşirleýiş maşynyny ulanyň, şonuň üçin agyrlyk we magnit perdäni birine öwüriň, perdäniň agramynyň aşagy ýeliň garşylygyny ýokarlandyrar.

Magnit öz-özüni örtýän perde çarçuwasy we maýatnik: Poslamaýan polat çarçuwasy Ykdysady, elýeterli, çydamly, demir çarçuwasy birneme arzan.

doka perdesi.Bu bahar we tomus möwsümleri üçin perde.Esasy aýratynlyklary şemalladyş we howa çalşygydyr.Doka ekrany gaty dykyz, çeýeligi hem gaty gowy.Çig malymyz ýokary hilli Gauze ekranyndan ýasaldy.Hil we satuwdan soň kepillendirilýär, satyn alyp bilersiňiz.Tor gözenekleri gaty birmeňzeş, ortaça ululykda, şemalladyş roluny oýnap biler, ýel geçirmeýän tozan bolup biler, hakykatdanam köp artykmaçlykdyr, iki guşy bir daş bilen öldürer.Önümlerimizi satyn almak isleseňiz, işewür işgärlerimiz bilen habarlaşyň, habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy goýuň, size has giňişleýin maglumat bereris.

 


Iş wagty: Mart-24-2022