• page_banner

PVC gapy perdesini nädip dogry ulanmaly we hyzmat möhletini uzaltmaly

1, gözelligiň täsirini çyzmaz ýaly, ýiti PVC ýumşak perde bilen aragatnaşyk saklamaň.

2, arassa PVC perdesini arassalamak, arassalamakda arassa suw we gap-gaç bilen süpürmek, suwa uzak wagtlap çümdürilmegini gadagan etmek, kislota esasly arassalaýjy serişdäni ulanmazlyk üçin arassalanmaly.

3, Softumşak perdäni sökmek we ýygnamak ýygy-ýygydan bolmaýar, dynç almazlyk üçin gurnama gaty berk däl.Softumşak perdäni aýyrmaň, tygşytlamak üçin gury ýerde ulanyň.

4, Temperaturany ulanmakda PVC ýumşak perde ýokary bolup bilmez we ýumşak perdäniň işleýşine zeper ýetirmezlik üçin himiki serişdeler, ot ýa-da polimer ýagy bilen berk baglanyşyk bolup biler, hyzmat möhletini gysgaldyň.

Aboveokardakylar, PVC perdesiniň ünsüni özüne çekmek üçin her kim üçin ýumşak perdäniň öndürilmegi, size kömek eder diýip umyt edýärin, öndürijiler ýokary hilli ýumşak perde materiallaryny ulanýarlar, öndürilen perdäniň hili ygtybarly, perdäniň bahasy müşderileriň köpüsi tarapyndan önümiň beýanyny kabul edýärler we makullaýarlar: adaty aç-açan bölümiň ýumşak perdesi gowy aç-açanlyga eýe, kondisioneriň we ýyladyşyň ýitmeginiň öňüni alyp biler;tozanyň we ultramelewşe şöhleleriniň çozmagynyň öňüni alyp biler, şeýle hem iş gurşawyňyz has arassa we amatly bolar ýaly gowy izolýasiýa täsir edýär.

ENERGI -ANY Tygşytlaýyş täsiri: PVC perdesi doňdurmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, sowadyjynyň işleýiş wagtyny azaltmak, elektrik energiýasyny 50% -e çenli tygşytlamak üçin elektrik sarp etmeýär, ses çykmaýar, hereket elementleri ýok.Ses izolýasiýa täsiri: Pvc perdesi ses desibelini azaldyp, sesiň ýaýramagynyň öňüni alyp, sesiň hapalanmagyny azaldyp, maşyn bölüminiň ekranyny döredip, iş ýerleriniň rahatlygyny we önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Windelden goraýan effekt: Gabat gelýän gurnama gurluşy, howanyň berkligi, perdäniň agramy bilen, howanyň ýaramaz tizliginde aşa egilmez we adaty işlere täsir etmez.

微信图片_202203151152077


Iş wagty: Apr-02-2022