• page_banner

Habarlar

 • Soňky PVC “V” bazary gözden geçirmek

  bu ýyl gowşak hakykat logikasyna garşy güýçli garaşmak bolar.Januaryanwar-fewral aýlarynyň başynda makro güýçli we çykdajy goldawy ýokarlanýar.Durnukly ösüş esasynda, harytlaryň emele gelmegini ýokarlandyrmak üçin gozgalmaýan emläk syýasatyny marginal ýeňilleşdirmek ýaly pul we salgyt syýasatlary.Orta-latda ...
  Koprak oka
 • PVC STRIP CURTAIN OF Langfang WanMao

  Langfang WanMao-nyň PVC STRIP CURTAIN

  LANGFANG WANMAO ATylylyk INSULATION MATERIAL CO.PVC STRIP CURTAIN we HYZMATDAŞLYK ÜÇIN PLASTIKA üpjün edýäris we gurýarys! ...
  Koprak oka
 • pvc zawody-LANGFANG WANMAO HEAT INSULATION MATERIAL CO., LTD

  LANGFANG WANMAO ATylylyk INSULATION MATERIAL CO. million ýuany, bir ...
  Koprak oka
 • Näme üçin PVC zolak perdelerini ulanýarys

  Gapylarda, iş ýerlerinde we önümçilik we ammar giňişlikleri hökmünde zolak perdeleri, tozan, bug, ses we pyrlanmakdan netijeli goraýar, sebäbi olar diňe geçmek üçin zerur mukdary açýar.Zolak perdesi, geçmäge mümkinçilik berýän diwardyr ...
  Koprak oka
 • PVC zolak perdeleri, gapylar we önümçilik PVC zolaklary

  Üstünlikleri: Bu pvc zolakly gapylar ýylylygy ýa-da sowuk howany ýitirýär.(Tozan / hapa / tüsse / tüsse / garalama) ýaly howany hapalaýan maddalaryň hereketini çäklendirýär.Lightagtylygy kabul edýär.Şowhunly enjamlary izolýasiýa edýär.Temperaturany we çyglylygy gözegçilikde saklamak bilen işgärleriň aragatnaşygyny ýokarlandyryň.Iň pes hyzmat ...
  Koprak oka
 • What Materials Are Usually Used For Door Curtains?

  Adatça gapy perdeleri üçin haýsy materiallar ulanylýar?

  Pagta perdesiniň ýylylyk izolýasiýa täsiri gowy, ýöne gaty owadan we amaly däl.Häzirki wagtda bazardaky ýumşak gapy perdesi diýilýän zat: esasy çig mal hökmünde PVC we plastifikator tarapyndan gaýtadan işlenýän PVC gapy perdesi.Işlenýän hil dürli-dürli ...
  Koprak oka
 • How to use PVC door curtain correctly and prolong its service life

  PVC gapy perdesini nädip dogry ulanmaly we hyzmat möhletini uzaltmaly

  1, gözelligiň täsirini çyzmaz ýaly, ýiti PVC ýumşak perde bilen aragatnaşyk saklamaň.2, arassa PVC perdesini arassalamak, arassalamakda arassa suw we gap-gaç bilen süpürmek, suwa uzak wagtlap çümdürilmegini gadagan etmek, kislota esasly kl ulanmaň ...
  Koprak oka
 • Magnit öz-özüni basýan ýumşak gapy perdesini girizmek

  Magnit ýumşak perde ýokary hilli ýumşak aýna ulanýar, ýumşak aýna magnit çyzygy bilen gurşalan, perde magnit ýapylyşyny amala aşyryp biler, perdäniň materialynyň aýdyňlygy ýokary, çarçuwasy dar we atmosfera amatly, bu täze perde önümi moda giriň ...
  Koprak oka
 • Tomus geldi, PVC ýumşak gapy perdesi garramagyň öňüni nädip alýar?

  Yssy we yssy bolýar, tomus diýen ýaly bolýar, gyzlar derini günüň zyýanly şöhlelerinden goramak üçin eýýäm gün şöhlesini geýýärler.Edil şonuň ýaly-da, öndürijileriň köpüsi üçin ýagyşly güne, öz önümlerinde goramak üçin öz önümlerinde taýynlyk görmeli, bu gün gürleşýäris ...
  Koprak oka
 • Haýsy aýratynlyklary sebäpli magnitli ýumşak gapy perdesi gowy görülýär

  Magnit ýumşak gapy perdesi, sebäbi haýsy häsiýetli we hemmeleriň göwnünden turýar?Magnit ýumşak perdäniň geljekki durmuşynda ulanyjylar has gowy görerler we ýuwaş-ýuwaşdan adaty ýumşak perdäni çalşarlar diýip pikir edýärin.Magnit öz-özüni basýan ýumşak perdäniň esasan wi üçin ulanylýandygyny bilmelisiňiz ...
  Koprak oka
 • PVC gapy perdesi sary däl iki ýyl

  Gapy perdesini her bir maşgala ulanýar, esasanam yssy tomusda çybynlar has köp, ýagtylyk hem gaty güýçli, şonuň üçin tomusky gapyda perdäniň satuwy gönümel, önümiň hili möhüm kepillikdir.Gapy perdesiniň görnüşleri köp.Tomusda, adatça PVC ýumşak gapyny görýäris ...
  Koprak oka
 • Dünýädäki iň uly poslamaýan polat kärhanasy TAIYUAN STEEL COKING Zawod ýangyjy!

  Dünýädäki iň uly poslamaýan polat kärhanasy TAIYUAN STEEL COKING Zawod ýangyjy!21-nji awgustda irden dünýäniň iň uly poslamaýan polat kompaniýasy bolan “Tisco Group” -yň koks zawodynda hiç hili enjam ýa-da desga zeper ýetmedi.21-nji awgustda sagat 9: 34-de giriş setiri ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2